Wanneer mag ik loon opschorten of stopzetten?

Een conflict met een werknemer is nooit leuk en op uw als werkgever ligt een grote verantwoordelijkheid alles correct en juist af te handelen. In dit artikel hebben we het over uw opties als werkgever om het loon op te schorten en/of stop te zetten.

Geen arbeid geen loon:
De hoofdregel is bij geen arbeid ook geen loon. Hiervoor kijken we naar art. 7:627 BW. Uitzondering op de hoofdregel is in geval van ziekte. Zo heeft een zieke werknemer namelijk recht op de zogeheten 104-dagenregeling. Hiervoor kijken we naar art. 7:629 lid 1 BW. Dit betekent dat een werkgever verplicht is het loon tenminste 104-dagen bij ziekte door te betalen, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het loon (tijdelijk) kan worden opgeschort of stopgezet.

Het opschorten van het loon:
Voor het opschorten van de loonbetalingen kunt u zich beroepen op art. 7:629 lid 6 BW. U doet dit wanneer de werknemer u geen inlichtingen verstrekt die u wel nodig heeft om vast te stellen of de werknemer echt ziek is. U kunt hierbij denken aan een werknemer die bijvoorbeeld niet naar de Arboarts wil gaan. Bij het opschorten van het loon dient rekening gehouden te worden dat zodra de werknemer weer wel meewerkt aan het vaststellen van de situatie u het loon onverwijld (dit wil zeggen per direct) moet hervatten én met terugwerkende kracht vanaf het moment van opschorting. Het opschorten van loon dient derhalve uitsluitend als middel om werknemer te bewegen mee te laten werken. De opschorting betekent dus niet dat de werknemer geen recht meer heeft op het loon zodra hij/zij heeft meegewerkt.

Staken van loonbetaling:
Het staken loonbetaling zal gebeuren op basis van art. 7:627 jo. 7:629 lid 3 BW en is een zwaarder middel. Het betekent kortgezegd dat de werknemer geen recht meer heeft op loon, omdat de werknemer inmiddels beter is, maar weigert te werken of weigert aan zijn/haar re-integratie verplichting te voldoen en/of zijn/haar genezing belemmert of de arbeidsongeschiktheid c.q. ziekte door de werknemer zelf is veroorzaakt en/of weigert passende arbeid te verrichten en/of weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren, bijstellen van het plan van aanpak.

U mag in dit soort extreme gevallen op basis van de gevormde jurisprudentie de loonbetaling in geheel staken. Zodra de werknemer weer aan zijn/haar verplichtingen voldoet, moet u als werkgever vanaf dat moment uw loonbetaling hervatten. Anders dan bij opschorting hoeft dit niet met terugwerkende kracht en derhalve is het staken een zwaarder middel.

De verplichte mededeling:
Het is zeer belangrijk dat u het opschorten of staken van loon niet doet zonder vereiste mededeling met een zeer duidelijk waarschuwing. U moet ex. art. 7:629 lid 7 BW zowel opschorting als staking van het loon vooraf bij de werknemer kenbaar maken middels een waarschuwing. Van belang is tevens dat u het minst zware middel inzet voor de situatie.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee