In verzet komen tegen een gewezen verstekvonnis

Inleiding
Indien u bent gedagvaard, maar niet op de zitting bent verschenen dan zal de rechtbank aan u verstek verlenen. Dit betekent kortgezegd dat de rechter summier zal toetsen of de vordering van de eisende partij voldoet aan de eisen zoals bij wet gesteld. In vrijwel alle gevallen zal de rechtbank de vordering(en) van de eiser vervolgens toewijzen.

Is verzet mogelijk?
Mits de vordering hoger is dan 1750,00 euro staat hoger beroep open tegen dergelijk vonnis. Een andere optie die de niet verschenen gedaagde kan ondernemen is het opstarten van een verzetprocedure. Met deze procedure zal kortgezegd de procedure waarin u bent veroordeeld worden hervat, alsof u alsnog in de oorspronkelijk procedure in eerste aanleg verschijnt (op tegenspraak).

In deze zogeheten 'verzetprocedure' kunt u zich alsnog verweren. Het is van belang dat het verzet tijdig zal worden ingediend. Als vuistregel geldt hierbij binnen vier weken nadat u kennis heeft genomen van het vonnis. Uitzondering hierop kan zijn indien u in het buitenland woonachtig bent. In dit bijzondere geval is de termijn acht weken.

Wanneer start de termijn voor verzet?
Het moment van kennisnemen van een gewezen vonnis is soms lastig te bepalen en zal mede afhangen van een aantal factoren, zodoende is hier geen eenvoudig antwoord op te geven. Het is om deze reden dat wij altijd adviseren om ruim binnen deze vier (4) weken na het betekenen van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder de verzetdagvaarding uit te brengen. Bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld het niet in persoon betekenen kunnen een latere aanvangstermijn inhouden, echter zal dit per geval moeten worden bekeken.

In verzet gaan tegen een gewezen vonnis zal dus moeten gebeuren binnen de termijn en met een verzetdagvaarding. U kunt deze verzetdagvaarding NIET zelf uitbrengen door een dagvaarding aan uw wederpartij toe te sturen. U moet hiervoor namelijk (net zoals bij een ‘normale’ dagvaarding) ALTIJD naar een gerechtsdeurwaarder en hiervoor maakt u kosten zoals deze zijn neergelegd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (BTAG).

Uw jurist moet een verzetdagvaarding via de gerechtsdeurwaarder uitbrengen
De gerechtsdeurwaarder zal de verzetdagvaarding uitbrengen namens u. Met andere woorden de partij die is veroordeeld bij verstek zal de oorspronkelijke eiser (de geopposeerde in verzet) moeten dagvaarden binnen de hierboven genoemde termijn. Is dit gebeurd? Dan krijgt u de betekende verzetdagvaarding van de gerechtsdeurwaarder vaak retour en moet u deze originele versie indienen bij de rechtbank waar het verzet is ingediend. Dit is dezelfde rechtbank die het verstekvonnis heeft gewezen.

Opschorten executie niet verplicht, wel gebruikelijk
Het is raadzaam een kopie te sturen naar de wederpartij en gemachtigde in de eerste procedure (eerste aanleg). Dit doet men in de regel om eventuele executiehandelingen (tijdelijk) op te schorten aanhangig de verzetprocedure. Dit is overigens geen plicht voor de oorspronkelijke eiser want er is immers een declaratoir vonnis gewezen dat in de regel uitvoerbaar bij voorraad is.

Opposant en geopposeerde en de gronden van het verzet
Eenmaal in verzet is de oorspronkelijke gedaagde de eiser in verzet, ofwel de opposant die tegen het gewezen vonnis in verzet zal komen. Het is sterk aan te bevelen niet zelf in verzet te gaan, omdat bij verzet de niet-ontvankelijkheid een grotere rol zal spelen is de eerste horde die genomen moet worden de juridische gronden van verzet nader uit te werken. Zal – kort en zakelijk – het verzet niet-ontvankelijk zijn dan is de verzetprocedure vrij snel ten einde. De verzetprocedure kunt u derhalve te allen tijde het beste overlaten aan een juridisch professional. U kunt immers maar één keer in verzet en een fout in de verzetdagvaarding is geheel voor uw eigen risico.

In de verzetdagvaarding neemt uw jurist de gronden van het verzet op. Deze gronden omvatten de redenen van het verzet zelve. Als deze redenen uiteen zijn gezet volgen de weren tegen het gewezen vonnis. Met andere woorden hierin worden de weren kenbaar gemaakt tegen de oorspronkelijke (toegewezen) eis van de geopposeerde (gedaagde in verzet). Slaagt het verzet zal de procedure inhoudelijk verder worden behandeld. Slaagt het verzet niet, dan is de verzetdagvaarding niet-ontvankelijk en is de verzetprocedure daarmee ten einde.

Alsnog verweren heeft alleen zin indien u ook weren heeft
De verzetprocedure dient – kort en zakelijk weergegeven – om alsnog te verweren in een procedure waarin u niet bent verschenen. Het is geen wondermiddel, want het verzet moet immers wel gronden bevatten voor het verzet zelve. Tegen een gewezen vonnis in verzet gaan buiten de termijnen, zonder gronden en/of zonder weren tegen de oorspronkelijke vordering is zinloos en slechts kostenverhogend.

Herroepingsprocedure
Naast het verzet bestaat ook het hoger beroep en een zeer bijzondere procedure genaamd de herroepingsprocedure. Deze laatste gebruikt men indien er in de oorspronkelijke procedure aantoonbaar valse stukken zijn ingediend of valse verklaringen zijn ingediend om vonnis te verkrijgen. Hiervoor gelden in principe geen termijnen, omdat dit een verstoring van de procesgang zal inhouden. In de hiervoor genoemde twee gevallen geldt echter dat het dan een vonnis op tegenspraak moet zijn en dit is dus geheel anders dan een verstekvonnis (gedaagde is niet verschenen).

Het verstek zuiveren
Dan is er ook nog de mogelijkheid dat u niet bent verschenen in de procedure, maar er (nog) geen verstekvonnis gewezen. In dit laatste geval kunt u het verstek nog zuiveren, omdat de huidige procedure nog loopt. In verzet gaan kan dus simpel uitgelegd alleen indien het verstekvonnis reeds is uitgesproken.

Samenvattend
Kortom, indien u bent gedagvaard en vervolgens niet bent verschenen in de procedure én er is reeds een vonnis gewezen,dan kunt u veelal nog in verzet indien u goede weren heeft. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en het advies is en blijft dit vooral niet zelf te doen, omdat de termijnen zeer strikt en kort zijn.

Hulp van een expert

Met regelmaat starten wij namens onze cliënten een verzetprocedure en vaak met succes. Wilt u een deskundige beoordeling van uw situatie, wees gerust de intake is geheel gratis en vrijblijvend.

Nu direct hulp

Vragen bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee