Ik ben het niet eens met een vonnis, kan ik in hoger beroep?

Een vonnis in uw nadeel is natuurlijk nooit leuk. In dit artikel leggen wij u de mogelijkheden uit aan de hand van mogelijke situaties.

Een vonnis in eerste aanleg:
Indien een zaak voor de eerste keer voor de rechter komt spreken we in juridisch jargon van een procedure in eerste aanleg. Dit betekent dat een rechter feitelijk voor de eerste keer naar een zaak zal kijken. Afhankelijk van de hoogte van de vordering of het type vordering is bij wet vastgelegd welke rechter in eerste aanleg absoluut en relatie bevoegd is.

Heeft de vordering in de zaak een waarde van tenminste € 1750,00 dan is hoger beroep mogelijk. Is de waarde lager dan het hiervoor genoemde bedrag dan staat hoger beroep in beginsel niet open.

Hoger beroep:
Indien u het niet eens bent met een gewezen vonnis is in de meeste gevallen hoger beroep de meest voor de hand liggen optie. In hoger beroep gaan wil zeggen dat nieuwe (hogere) rechters nogmaals inhoudelijk naar uw zaak kijken. Dit kan wenselijk zijn indien er nieuwe bewijsstukken na de uitspraak beschikbaar zijn gekomen en/of er relevante feiten en omstandigheden zijn die een ander licht op de zaak werpen. Ook kan een hoger beroep geadviseerd zijn indien het vonnis in eerste aanleg hiervoor voldoende aanknopingspunten zal bieden.

Een hoger beroep is geen wondermiddel, waarbij een nieuwe rechter tot een geheel ander oordeel zal komen op basis van hetzelfde feitencomplex. Door te appelleren kunt u bijvoorbeeld ook riskeren in die zin dat hoger beroep een (nog) meer nadelige uitkomst zal hebben. In hoger beroep kunt u in de regel niet zelf (enkele uitzonderingen daargelaten) en u heeft derhalve de verplichte bijstand nodig van een advocaat. In beginsel is de termijn voor hoger beroep variërend van veertien (14) dagen tot drie (3) maanden na de uitspraak in eerste aanleg. Dit is afhankelijk van het type zaak. Zowel de aanvankelijk eiser, alsmede de gedaagde in eerste aanleg kunnen beiden in hoger beroep.

Verzet:
U bent als gedaagde niet verschenen in de procedure in eerste aanleg en er is een verstekvonnis gewezen. In dit geval kunt u veelal nog in verzet tegen het gewezen vonnis.

De bijzondere procedure herroepping:
Indien verzet en hoger beroep niet meer mogelijk zijn dan spreken we in juridisch jargon van een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan. Dit betekent kortgezegd dat het vonnis hiermee definitief is. De wetgever heeft echter voor zeer bijzondere gevallen (waarin de uitkomst een onaanvaardbaar resultaat zal opleveren) de mogelijkheid van herroeping in het leven geroepen. Hiervan kan sprake zijn indien in de voorgaande procedures aantoonbaar is gelogen en/of er bewust valse stukken zijn ingediend. Met andere woorden de winnende partij heeft dusdanig en aantoonbaar gehandeld met uitsluitend tot doel vonnis te verkrijgen. Een voorbeeld kan hiervan zijn een procespartij dien aantoonbaar processtukken heeft vervalst, waarna vervolgens de originele stukken boven tafel komen. Een herroeping is zodoende ook geen wondermiddel, maar is slechts voor zeer bijzondere gevallen geschikt. Om de mogelijkheden van een herroeping te bekijken is te allen tijde professionele juridische bijstand geadviseerd.

Cassatie:
Er is vaak een misverstand over cassatie, omdat veel in de veronderstelling zijn dat cassatie nog een extra mogelijkheid is na een hoger beroep. Dit is ten eerste onjuist, omdat in cassatie (bij de Hoge Raad der Nederlanden) namelijk niet een procedure betreft die zich voordoet bij een feitenrechter. Dit betekent dat de feiten en omstandigheden van het geschil in cassatie niet meer relevant zijn. De Hoge Raad kijkt namelijk alleen of het recht correct is toegepast. Met andere woorden na Hoger Beroep is er dus geen mogelijkheid meer voor het inzetten van een rechtsmiddel om de feiten van u zaak te beoordelen, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden die een herroeping rechtvaardigen.

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee