Gelden mijn algemene voorwaarden?

Inleiding
Algemene voorwaarden zorgen voor duidelijkheid omtrent de rechten en plichten die partijen hebben bij de uitvoering van een overeenkomst. Vrijwel elke onderneming maakt zodoende gebruik van algemene voorwaarden.

Moet ik algemene voorwaarden hebben?
Nee, algemene voorwaarden zijn niet verplicht, echter Algemene voorwaarden hebben enerzijds tot doel verbintenissen met uw onderneming te ondersteunen en anderzijds de wederpartij duidelijkheid te geven over de gehanteerde regels die u wilt laten gelden voor de opdracht. In dit licht bezien zijn algemene voorwaarden wel altijd geadviseerd.

Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden geldig?
Indien een partij zich wenst te beroepen op de toepasselijkheid van algemene voorwaarden moeten deze voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij worden kenbaar gemaakt ex. art. 6:234 lid 1 BW.

In simpele bewoording geldt concreet dat uw klant (de wederpartij) voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar kennis moet nemen van uw algemene voorwaarden.

Het advies is zodoende om bij elke offerte of een bestelformulier eerst uw algemene voorwaarden akkoord te laten geven voordat de bestelling definitief kan worden geplaatst. Gaat het om een offline bestelling is het raadzaam de voorwaarden bij te sluiten en hiernaar te verwijzen.

Let op, algemene voorwaarden meezenden met de factuur of nazenden is te laat en betekent dat de algemene voorwaarden in beginsel niet geldig zijn.

Waarom is het verstandig om mijn algemene voorwaarden te deponeren?
Met het deponeren van uw algemene voorwaarden kiest u ervoor om uw algemene voorwaarden vast te laten leggen. U kunt op deze manier onafhankelijk aantonen wat er in uw algemene voorwaarden op een bepaalde datum staat (momentopname). Indien geschillen ontstaan omtrent de inhoud van uw algemene voorwaarden kunt u met deponeren de inhoud bewijzen.

Wat is de zwarte en grijze lijst?
Indien u een product en/of dienst gaat leveren aan een consument is van belang rekening te houden met de ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst. Deze twee lijsten bevatten bedingen die niet zijn toegestaan (zwarte lijst) en bedingen die afhankelijk van het geval niet zijn toegestaan (grijze lijst).

Let op, indien u een beding opneemt in uw algemene voorwaarden dat voorkomt op de zwarte en/of grijze lijst riskeert u dat de algemene voorwaarden in geheel nietig of vernietigbaar zijn.

Wat is een beding dat strijdig is met een dwingendrechtelijke bepaling en/of onredelijk bezwarend?
Een beding in uw algemene voorwaarden dat strijdig is met dwingend recht en/of onredelijk bezwarend kan resulteren een mogelijkheid tot vernietigen van de uw algemene voorwaarden. Het betreffende beding is bovendien nietig.

Een voorbeeld van een nietig beding is een bepaling in uw voorwaarden waarbij u een consument een kortere dan de wettelijke bedenktijd geeft.

Kan ik niet gewoon algemene voorwaarden kopiëren?
Algemene voorwaarden zijn bedoeld om de regels van uw bedrijf inzake betaling, levering, klachten enzovoorts in te richten. Het klakkeloos overnemen van algemene voorwaarden en deze vervolgens gebruiken voor de eigen onderneming is zodoende een onaanvaardbaar risico.

Wet- en regelgeving kan immers veranderen, waardoor de gekopieerde voorwaarden niet meer voldoen, maar nog veel belangrijker het kopiëren van beelden en teksten is bij wet verboden en dit maakt schadeplichtig en derhalve ontraden wij kopiëren te allen tijde (!)

Hulp nodig bij dit onderwerp?

Stel uw vraag

Aangeboden door: https://rechtsbijstandvoorondernemers.nl

Dit artikel wordt regelmatig geactualiseerd, maar toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Is dit antwoord nuttig? Ja Nee